https://usercontent.one/wp/dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/josephine-1.png

Club
Aanspreekpersoon Integriteit

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Maak het voor iedereen duidelijk bij wie, op welke manier en met welke vragen of meldingen iedereen bij de Club-API terecht kan.

Mijn naam is Josephine Baeke. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API)  en vertrouwenspersoon van Dames Volleybal Club Eksaarde. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan me een mailtje sturen op josphinebaeke@dvc-eksaarde.be of bellen op 0478 76 21 19 of je kan mij persoonlijk aanspreken.

Als Club-API en vertrouwenspersoon luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Dames Volleybal Club EksaardeVERTROUWENSPERSOON

Binnen Dames Volleybal Club Eksaarde vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Leden, trainers, bestuur en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Deze grenzen zijn meestal vanzelfsprekend maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat. Hierdoor voel je je misschien niet meer veilig in je team of binnen de club.

Wanneer een ander jou lastig valt met zijn/ haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie moet oplossen, kun je verschillende dingen doen. Je kan de hulp inroepen van verschillende mensen: ouders, een teamgenoot, trainer, coach of bestuur.

Praat er in ieder geval over want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen volleyballen. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden, ouders, trainers, coaches en vrijwilligers.

Wat is ongewenst gedrag?

 • Verbale agressie (bv. roepen, schelden, roddelen, …)
 • Fysieke agressie (bv. geweld, slaan, …)
 • Psychische agressie (bv. pesten, chanteren, discriminatie, …)
 • Seksuele intimidatie (bv. seksueel getinte opmerking maken, ongewenst fysiek contact, aanranding, verkrachting)

Het is niet altijd duidelijk wat ongewenst gedrag is maar weet dat in alle situaties geldt “wat ongewenst is, bepaalt de persoon zelf”.  Ongewenst gedrag is alle gedrag dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met ongewenst gedrag.

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

 • luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller
 • vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn
 • biedt de eerste ondersteuning
 • maakt een inschatting van de ernst van de situatie
 • geeft advies over te nemen stappen
 • begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing
 • gaat waar mogelijk preventief te werk. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken
 • beantwoordt vragen, verwijst door, adviseert of toetst het al dan niet overschrijden van grenzen
 • bij geruchten van klachten, onderzoekt hij/zij of deze klachten werkelijk bestaan
 • maakt een registratie en schriftelijk verslag van vragen/klachten
 • geeft ondersteuning, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, …) bij het doen van aangifte bij de politie.

Alleen met toestemming van de persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen bij betrokken worden.

Net als elke burger kunnen ouders of de sporter gratis en indien nodig anoniem hulplijnen of instanties contacteren.  Hieronder reiken wij een aantal hulpdiensten aan:

 • Kinderen en jongeren: www.awel.be of bel 102 (elke dag telefonisch via telefoonnummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen)
 • Chatwww.nupraatikerover.be (maandag- en woensdagavond van 19u tot 22u en op dinsdag- en donderdagavond van 18.30u tot 21.30u)
 • Teleonthaal: Bel 106, www.tele-onthaal.be (7/7 en 24/24) en chat (elke avond van 18u tot 23u en woensdag- en zondagnamiddag van 15u tot 23u)
 • Hulplijn ‘geweld, misbruik en kindermishandeling’ 
  Bel 1712 of www.1712.be (van 9u tot 17u – mailen kan altijd)
 • Je eigen huisarts
 • Politie: www.lokalepolitie.be, bel 101 of 112 (Europees noodnummer)
 • Dringende medische hulp: Bel 112
 • Child Focus (vermist of seksueel misbruik van kinderen): www.childfocus.be of bel 116000
 • Sensoa (opleiding bij preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag): www.sensoa.be
 • VOICE (Universiteit Antwerpen, bij nood adviseren zij): www.voicesfortruthanddignity.eu
 • ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de sport): www.ethicsandsport.com en www.sportmetgrenzen.be
 • Preventieve hulp voor daders: Stop it now! Bel 0800 200  50(dinsdag 15u tot 19u, woensdag 9.30u-12.30u en vrijdag 12u-15u) of vragen@stopitnow.be
https://usercontent.one/wp/dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2022/12/2021-08-31-12-21-5868817489.png

Volley Vlaanderen API'sWat doen de Federatie-API's?

Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Voel je je mentaal of fysiek misbruikt? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? PRAAT ER OVER!

Wat is een API niet?

 • een API is geen hulpverlener
 • een API is geen onderzoeksrechter
 • een API is geen journalist
 • een API is geen bestuurder

Wat doet een federatie API?

 • Aanspreekpunt en eerste opvang
  De API is binnen de federatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken. Dit kan zowel een sporter zijn, een ouder of partner of andere betrokkene, als een begeleider, bestuurder of API van de sportclub.
 • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  De Federatie API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Hij of zij ziet erop toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding. Daarvoor kan de API het ‘handelingsprotocol’ gebruiken. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.
 • Preventieactiviteiten en ondersteuning
  De Federatie API zorgt ervoor dat iedereen binnen de aangesloten sportclubs op de hoogte is van het bestaan van de Federatie-API en zijn/haar rol. Daarnaast profileert hij/zij zich binnen de federatie naar alle clubs en belanghebbende stakeholders. Clubs kunnen bij het opstellen van gedragsregels en afspraken op ondersteuning rekenen. Om de beste ondersteuning te bieden, houdt de API zich op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond het thema van lichamelijke en seksuele integriteit in de sport en volgt hij/zij jaarlijks een update over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hieromtrent.

Hoe wordt een case of melding aangepakt?

De Federatie API gaat aan de slag na het ontvangen van een melding. Dat gebeurt via een vastgelegd handelingsprotocol en bestaat uit 6 fases.

 1. Fase 0: Melding, onthulling, vaststelling
  Bij de melding van een incident, zowel bij een vermoeden, onthulling als vaststelling, is het van belang zorgvuldig in kaart te brengen wat de inhoud van de klacht of melding is en hoe deze gegevens bij de API terecht komen.
  De informatie kan rechtstreeks bij de Federatie API komen van één van de leden (of familie), via de Club API, of/en via het clubbestuur. Afhankelijk van hoe deze informatie gedeeld wordt kan het nodig zijn extra informatie in te winnen, om de melding verder in kaart te brengen.
  Vaak is de melder niet het slachtoffer of een rechtstreeks betrokkene, maar een derde. Soms is de ‘melder’ ook geen rechtstreeks getuige van een voorval, maar werd door een betrokkene op de hoogte gebracht.
 2. Fase 1: In kaart brengen van de situatie
  Bij de melding van een incident, is het van belang zorgvuldig in kaart te brengen welke informatie men heeft en welke gegevens ontbreken of moeten worden geverifieerd. Dit gebeurt via een gesprek met de melder, het verzamelen van objectieve gegevens, communicatie en registratie van de melding.
 3. Fase 2: Inschatten van de ernst en advies
  Via intern overleg met een ethische commissie of extern advies wordt er een inschatting van de ernst van de feiten gemaakt. Bij lichte feiten is een overleg niet steeds nodig maar bij ernstige feiten is het aangewezen om een vorm van overleg te plannen. Zo wordt er nooit, doch discreet, gehandeld. Vervolgens wordt er een advies geformuleerd, rekening houdend met de verwachtingen van de betrokkenen en de ernst van de feiten.
 4. Fase 3: Uitvoeren van het advies
  Voor het uitvoeren van het advies is de regie in handen van het clubbestuur, en heeft de federatie API enkel een adviserende en ondersteunende rol. Op vraag van het Clubbestuur kan de club of federatie API deeltaken opnemen. Dat advies kan bestaan uit interne opvolging, hulpverlening, tuchtmaatregelen en mogelijk zelfs een juridische procedure.
 5. Fase 4: Nazorg en evaluatie
  In de nasleep van een incident is er vaak weinig aandacht voor de beleving en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen. Zo kunnen gevoelens van onveiligheid of onrecht lang blijven aanslepen en ervaren mensen nadelige gevolgen. Meestal hebben betrokkenen behoefte aan meer en betere nazorg. Hier opnieuw is de regie in handen van de Club, en kan de federatie API een adviserende rol spelen.
  Bovendien is gebleken dat hoe beter de organisatie de nazorg heeft georganiseerd hoe minder er sprake is van herhaling van dezelfde soort incidenten. Ook de transparantie over hoe het incident is opgevolgd, zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de organisatie.
 6. Fase 5: Verbeteracties in het beleid
  In veel gevallen is een incident een uitnodiging om kritisch naar het eigen beleid en de praktijk van de sportclub te kijken. Moeten er zaken worden aangepakt, zijn afspraken onduidelijk, is er teveel ruimte voor interpretatie, hoe wordt het toezicht uitgevoerd, zijn alle begeleiders vertrouwd met de basisafspraken enzovoort. Veel vragen dus. Tijd om een reflectie te maken en een paar verbeteracties voor te stellen en uit te voeren. Bij deze interne analyse kan de API ondersteuning bieden.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van Volley Vlaanderen?

Volley Vlaanderen kent verschillende API’s bij wie je terecht kan met jouw problemen, vragen of opmerkingen.

Ze zijn bereikbaar via mail of telefonisch via 02 257 16 29

© DVC EKSAARDE // ontwerp NEWMONKEYS